Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri ja kotipaikka Jyväskylä.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoitus on edistää orkesterimusiikin tuntemusta ja harrastusta kotipaikkakunnallaan ja erityisesti kotipaikkakunnan opiskelijoiden keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia ja konsertteja ja tarkoituksensa puitteissa muita tilaisuuksia sekä harjoittaa yhteistyötä Jyväskylän yliopiston, suomalaisten kulttuuriorganisaatioiden, erilaisten musiikki- ja konserttitapahtumia järjestävien organisaatioiden sekä muiden sinfoniaorkestereiden ja musiikin harrastajien kesken.

Tarvittavat varat yhdistys saa, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan, keräämällä kannatusjäsenmaksuja, kokoamalla ja vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestämällä konsertteja, juhlia, keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen jäsen ei saa palkkiota esiintymisistään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen kokous erityisten ansioiden perusteella tällaiseksi jäseneksi kutsuu.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Lisäksi hallituksella on oikeus päättää jäsenen erottamisesta yhdistyslain 14§:ssä mainituista syistä.

Yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, jossa on kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, sähköposti ja muut tarpeelliset tiedot. Jäsenen tulee jäsenyyttä hakiessaan sekä luetteloon merkittyjen tietojensa muuttuessa ilmoittaa jäsenluetteloon kirjattavat tiedot. Hallitus huolehtii, että jäsenluettelon pitämisessä noudatetaan tietosuojalakia.

4§ Jäsenmaksut ja jäsenyys
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut viimeisimmän päättyneen tili- ja toimintakauden erääntynyttä jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa maksun erääntymisestä. Jäsenyyden päättyessä kesken tili- ja toimintakauden, jäsenmaksua tai sen osaa ei palauteta.

5§ Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä, sekä 2-6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

7§ Tili- ja toimintakausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.9.-31.8. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Mikäli tällainen mahdollisuus on tarjolla, asiasta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivulla.

10§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
8. Päätetään varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenten vuotuisen ja kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun suuruus
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä muut tarvittavat vastuuhenkilöt
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavalle toimikaudelle
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti tai suullisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.